<menuitem id="d3rfj"></menuitem>
<menuitem id="d3rfj"></menuitem>
<menuitem id="d3rfj"><i id="d3rfj"></i></menuitem>
<menuitem id="d3rfj"></menuitem>
<menuitem id="d3rfj"></menuitem>
<menuitem id="d3rfj"><ruby id="d3rfj"></ruby></menuitem><thead id="d3rfj"><del id="d3rfj"><span id="d3rfj"></span></del></thead>

GI?I THI?U

C?ng ty TNHH th?c ph?m Qu?ng ??ng kangli t?a l?c t?i thành ph? kaiping, t?nh Qu?ng ??ng, là m?t ng?i nhà ??p cho m?t trong nh?ng di s?n v?n hóa(chǎn) th? gi?i, diolou. N?m 1988, nhà máy s?n xu?t mì kaiping kangliwei (ti?n than c?a kangli) ???c thành l?p và m?t th?p k? Sau ?ó, nhà máy ?? ??i Th??ng Hi?u Thành C?ng ty TNHH th?c ph?m kaiping kangli. sau nhi?u n?m phát tri?n, c?ng ty sau ?ó nang c?p quy m? và ???c ??i tên thành C?ng ty TNHH th?c ph?m Qu?ng ??ng kangli vào tháng 9 n?m 2010. Tri?t ly kinh doanh c?a kangli là "tin t??ng, ??i m?i và phát tri?n" và nó s? cung c?p cho khách hàng nh?ng d?ch v? trung th?c d?a trên nguyên ly "s?n xu?t an toàn, th?a m?n ch?t l??ng và khách hàng tr??c tiên". H?n n?a, chúng t?i s? lu?n coi khách hàng là c?t l?i c?a c?ng vi?c v?i thái ?? Dám Làm, chu ?áo, trung th?c và th?c d?ng. C?ng ty hy v?ng xay d?ng m?i quan h? khách hàng t?t d?a trên h? th?ng d?ch v? toàn di?n. Chúng t?i s? tuan th? s? kh?n ngoan c?a mình ?? cung c?p cho khách hàng nh?ng d?ch v? th?a m?n.

xem thêm

TIN T?C

Mì c?o rau ngon: M?t l?a ch?n b?a ?n d? dàng và ngon mi?ng

B?ng n?i dung: 1. Gi?i thi?u: s? quy?n r? c?a mì bào 2. mì bào là gì? 3. các lo?i mì bào khác nhau 4. Mì bào truy?n th?ng 4.1 mì bào c? ?i?n v?i n??c t??ng 4.2 mì bào cay v?i h?t tiêu T? Xuyên 4.3 mì bào d?u mè th?m 5. Mì bào s?i sáng t?o 5.1 mì bào s?i xào rau c?

2023-09-24 xem thêm

Th? gi?i thú v? c?a mì bào: H??ng d?n th?c ph?m ti?n l?i tinh t?

Mì bào: s? k?t h?p hoàn h?o c?a s? ti?n l?i và h??ng v? Gi?i thi?u: mì bào là m?t hình th?c ??c ?áo và ngon lành c?a các món ?n ti?n l?i ?? ??a th? gi?i ?m th?c c?a c?n b?o. Trong l?nh v?c th?c ph?m n?ng nghi?p, ??c bi?t là trong danh m?c th?c ph?m ti?n l?i, mì bào n?i b?t là m?t l?a ch?n ngon và thi?t th?c. T? ngu?n g?c h?p d?n c?a chúng ??n các k? thu?t chu?n b? khác nhau

2023-09-23 xem thêm

Cách làm mì gi? hàng ki?u H?ng K?ng t?i nhà: H??ng d?n t?ng b??c

B?ng n?i dung: 1. Gi?i thi?u v? mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng 2. Thành ph?n b?n c?n 3. Làm n??c dùng 4. Chu?n b? mì 5. ch?n l?p ph? hoàn h?o 6. l?p ráp và ph?c v? 7. Cau h?i th??ng g?p (Cau H?i Th??ng G?p) 8. k?t lu?n 1. Gi?i thi?u v? mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng trong ph?n này, Chúng t?i s? khám phá ngu?n g?c và y ngh?a c?a mì gi? hàng ki?u H?ng K?ng. Khám phá

2023-09-23 xem thêm

Khám phá món mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng thú v?: h??ng d?n ?? th??ng th?c s? ti?n l?i

Mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng ?? tr? thành m?t l?a ch?n ph? bi?n cho nh?ng cá nhan tìm ki?m các b?a ?n có h??ng v? và ti?n l?i. B?t ngu?n t? v?n hóa(chǎn) ?m th?c ???ng ph? s?i ??ng c?a H?ng K?ng, nh?ng món mì này ?? ??t ???c m?t s? ti?p n?i ?áng k? trên toàn th? gi?i. Ngu?n g?c c?a mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng ban ??u ph?c v? nh? là m?t l?a ch?n th?c ph?m ???ng ph? khiêm t?n cho t?ng l?p lao ??ng, mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng ?? phát tri?n Int

2023-09-22 xem thêm

Ngu?n g?c c?a mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng: Hành Trình ?m th?c xuyên qua các ???ng ph? c?a H?ng K?ng

2023-09-22 xem thêm

Mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng ?? tr? thành m?t ph?n mang tính bi?u t??ng c?a c?nh ?m th?c nh?n nh?p c?a thành ph?. B?t ngu?n t? Xe ??y th?c ?n ???ng ph?, nh?ng món mì này ?? tr? nên ph? bi?n do h??ng v? ?a d?ng và tùy ch?n tùy bi?n. H?y cùng khám phá th? gi?i mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng và khám phá nh?ng bí m?t ??ng sau h??ng v? ngon lành c?a h?. B?t ngu?n t? nh?ng n?m 1950, mì gi? hàng ki?u H?ng K?ng là ini

2023-09-21 xem thêm

Th??ng th?c h??ng v? ?ích th?c c?a mì gi? hàng phong cách H?ng K?ng

2023-09-21 xem thêm

2023-09-18 xem thêm

xem thêm

久久久久无码国产精品不卡,总被室友玩屁股(H)男男,日本一卡精品视频免费,亚洲va韩国Va欧美va